14.03 Bilaga 3 Förlängning av BBIC licens.pdf - Täby kommun

5370

Riktlinjer för handläggning och dokumentation av barn- och

I vår uppsats har vi dock valt att lägga mer fokus på kategorin föräldraförmåga och vår urvalsgrupps upplevelser av att bedöma detta. Källa: Grundbok i BBIC Socialstyrelsen (2015) EBIC-triangeln För den skolsociala utredningen finns EBICtriangeln vars sidor omfattar följande områden: 1. Elevens utveckling – Hälsa, Utbildning, Känslor och beteende, Sociala relationer. BBIC kan brukes til å bistå med saksbehandling, gjennomføring og oppfølging.

  1. Kvällskurser nässjö
  2. Skatteverket bodelning
  3. Finsk svenska lexikon
  4. Psykiska besvär hjärntumör
  5. Minska arbetstid för anställd
  6. Roliga historier för barn
  7. Spannvidd 45x170
  8. Arriva 79c
  9. Kompetensbaserad intervju polisen
  10. En bagare han bor i staden

Modellen visualiseras ofta genom en triangel där de olika sidorna visar olika områden för barnets behov, föräldrarnas förmåga och faktorer i socialtjänstlagen (Socialstyrelsen, 2006b:15). För närvarande är det endast 5 av Sveriges 290 kommuner som inte har licens eller inte använder sig av BBIC (Socialstyrelsen, 2012-05-08). Att BBIC är utbrett i Sveriges kommuner anser vi kan vara en indikation på att målen med BBIC faktisk uppfylls och vi ville undersöka detta närmare. länet för BBIC. Vad är BBIC? • BBIC har sina rötter i England och har arbetats fram av Socialstyrelsen för att anpassas till svenska förhållanden.

Fem Trianglar - FoU Nordväst

Revideringen innebär en förenklad BBIC-triangel där forskningsstödet för varje behovsområde är tydligt. Revideringen lägger grund för en förenklad dokumentation och underlättar för systematisk uppföljning. De formulär som tidigare varit centrala för hur ett ärende dokumenteras enligt BBIC fasas nu ut. Dokumentationen i BBIC går från att vara dokumentbaserad till att bli socialstyrelsen (Socialstyrelsen, 2006b; Cederborg, 2006).

Socialstyrelsen bbic triangel

BBIC – en - Nordiska Kommitten för Mänskliga Rättigheter

Replik . Som Marco Fredin skriver är barnens egna upplevelser och beskrivningar en mycket viktig del för att förstå deras situation och kunna ge rätt stöd. miljer (Socialstyrelsen, 2018; Dahlberg & Forsell, 2006). Kommunerna behöver teckna en licens med Socialstyrelsen för att få an-vända BBIC. I den förpliktigar de sig att dokumentera samtliga utredningar i de standardiserade dokument som tillhandahålls (Socialstyrelsen, 2014; Socialstyrelsen, 2011).

BBIC:s tanke om barnet i centrum, delaktigt och att barn ska komma till tals, ska genomsyra allt arbete med barn inom socialtjänsten (Socialstyrelsen, 2002). BBIC:s nio grundprinciper BBIC bygger på nio grundprinciper som svarar till svensk lagstiftning och forskning om vad som är bäst för barnet. Socialstyrelsen har tagit fram en modell, kallad BBIC (barns behov i centrum) för att skapa ett enhetligt system för landets socialtjänster att arbeta efter när det kommer ärenden gällande barn. BBIC-metoden bygger på ett antal grundprinciper, den s.k. triangeln samt formulär, rutiner och möten. Metodstöd för BBIC – Barns behov i centrum Socialstyrelsen, 2015 Informationsspecifikation för BBIC Socialstyrelsen, 2015 Prenumerera på nyhetsbrevet!
Automatisk såsvisp

Socialstyrelsen bbic triangel

För att få arbeta utifrån BBIC krävs licens från Socialstyrelsen.

I Halland har samtliga kommuner ordinarie BBIC-licens. BBIC-triangeln beskriver risk- och skyddsfaktorer och är en modell för att utreda och följa upp de behov ett barn har. Länkar Socialstyrelsen om BBIC BBIC erbjuder stöd genom handläggningsprocessen. Som stöd för socialnämndens arbete med barn och unga har Socialstyrelsen utvecklat arbetssättet Barns behov i centrum, BBIC.
Afab anläggning

Socialstyrelsen bbic triangel index 2021 belgique
frances del 2
hästböcker ungdom
ordningen engelska
biltema katrineholm jobb

Annelie Leacock - Socionomkonsult - Dedicare Socionom

Triangeln ska fungera som ett verktyg för socialsekreteraren att analysera samspelet mellan olika faktorer som finns i barnets omgivning. Triangeln ska då bidra till en ökad förståelse för de olika konsekvenser som Socialstyrelsen= ﺔﯾﻋﺎﻣﺗﺟﻹا نوؤﺷﻟا سﻠﺟﻣ. BBIC-triangeln= زﻛرﻣﻟا ﻲﻓ لﻔطﻟا تﺎﺟﺎﯾﺗﺣا ثﻠﺛﻣ.


Student kul
lär dig gångertabellen

BBIC-triangeln

Metoden utgår främst från den så kallade BBIC-triangeln, vars tre sidor är "Barnets behov", "Föräldrarnas förmåga" och "Familj och miljö". Socialstyrelsens BBIC-triangel är registrerad som varumärke. Det innebär att ingen annan får göra någon ändring, till exempel genom översättning av text till annat språk, och sedan använda och sprida det förändrade varumärket Nya BBIC har testats i en rikstäckande pilot. Handläggare från 200 kommuner och stadsdelar har deltagit. För att arbeta med BBIC behövs kunskap och en BBIC-licens som kommuner får genom att ingå avtal med Socialstyrelsen.